LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Bijwerken overzicht

Thematafels

In 2008 zijn thematafels (werkgroepen) in het leven geroepen. Ieder bestuurslid zit een thematafel voor en afhankelijk van de aard en interesse van de organisatie, sluiten leden zich bij een thematafel aan.

dscf6872.jpg     dscf6873.jpg

Momenteel zijn de volgende thematafels actief:

 

Fysieke Post /last-mile

 

Bij de thematafel Fysieke Post/last-mile ligt de focus op het fysieke postproces incl. pakketten (dus niet op b.v. digitale ontwikkelingen), maar wel met oog voor innovatieve ontwikkelingen b.v. vanuit het digitale domein. Het doel is om een visiedocument te ontwikkelen. De last-mile zou een innovatieve ontwikkeling binnen het domein fysieke post kunnen zijn, waarbij de focus meer ligt op de realisatie/implementatie. 

  • Inventarisatie distributeurs in NL
  • Effect op veiligheid, sociaal/maatschappelijk, milieu en duurzaamheid
  • Betrekken samenwerkingspartners (Thuiswinkelorganisatie, DDMA, NUV)
  • Afstemming met politiek en overheid

 

Kwaliteit

 

De VGP heeft behoefte aan onderzoek dat gericht is op het meten van de geleverde kwaliteit door postvervoerders binnen een bepaald overeengekomen servicekader, zodat geanalyseerd kan worden of de postvervoerder doet wat is afgesproken.

Zes deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef.

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier. Per deelmeting worden gedurende een week, via een grote steekproef, de bezorgtijdigheid (op tijd) en bezorg-zekerheid (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse service-kaders onderzocht. Bij de gepresenteerde cijfers hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheids-marge van 95%.

Ook in 2008 en 2010 werd dit onderzoek uitgevoerd.
In 2012 was het aantal landelijk werkende post-vervoerders geslonken van vier naar twee.
Deze beperkte concurrentie in de postmarkt is sindsdien mede aanleiding voor VGP dit jaarlijks onderzoek te blijven houden.

 

Transparante Voorwaarden

 

 

Binnen de VGP is sinds begin 2014 de thematafel Transparante Voorwaarden actief. De doelstelling van deze thematafel is om in dialoog met de postbedrijven de kwaliteit van de door hen ten opzichte van de VGP-leden gehanteerde servicevoorwaarden (verder) te verbeteren.

Hier zit tenminste een aspect aan van informatie-uitwisseling en – verschaffing, zodat de VGP-leden inzicht krijgen in de marktconformiteit van de aan hen voorgelegde c.q. door hen uitonderhandelde voorwaarden.

In specifieke gevallen, echter, kan het tevens gaan om een vorm van collectieve belangenbehartiging, waarbij namens de leden wordt aangedrongen op het laten vervallen, opnemen, uniformeren of anderszins aanpassen van een bepaalde bepaling of regeling. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om kwalitatieve voorwaarden en niet om de hoogte van tarieven. Deze kwalitatieve voorwaarden dienen te voldoen aan eisen van transparantie, redelijkheid en non-discriminatie.

De afgelopen drie jaar zijn in een constructieve dialoog met PostNL al de nodige tastbare resultaten geboekt, onder andere op het gebied van uniformering en betere toegankelijkheid van de voorwaarden- kortingenstructuur van PostNL, het beleid rond depotbedragen, de uniforme frankeeraanduiding, de accountantsverklaring, het multilabel/per sender beleid en het verbeteren van de managementinformatie. Daarnaast is recent een dialoog gestart met Sandd naar aanleiding van het nieuwe tarievenbeleid van Sandd.

Van de thematafel maken momenteel de volgende personen deel uit:

  • Jan Brienen (Rabobank)
  • Rian Noorlander (Aegon)
  • Ludo Verhiel (Pondres)
  • Dirk van Oostveen (Rotaform, tevens VGP-bestuurslid)

Wil je weten wat de Thematafel Transparante Voorwaarden tot nu toe heeft opgeleverd?
Op het uitsluitend-voor-leden-toegankelijke deel van de website lees je hier meer over o.a. de transparante voorwaarden van PostNL.

 

 

 

 

09
jun

VGP Kennis & Netwerk Plaza bijeenkomst

Locatie: Nationale Postcode Loterij, Amsterdam

Op dinsdagmiddag 9 juni a.s. vindt de tweede Kennis & Netwerk Plaza bijeenkomst van 2020 plaats. We zijn deze keer te gast bij de Nationale P…

Lees meer >

Naar het activiteitenarchief