LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

16
nov

VGP roept kabinet op netwerkconcurrentie intact te laten

De VGP heeft recent haar leden geraadpleegd over de nog door de vorige minister van EZ uitgebrachte Analyse toekomst postmarkt. In de Analyse worden op heldere wijze verschillende oplossingsrichtingen verkend voor het omgaan met de krimp in de postmarkt. Juist door daarbij nog geen voorkeursscenario aan te wijzen, wordt het nieuwe kabinet in staat gesteld om op basis van de relevante feiten en ontwikkelingen een eigen koers te bepalen.

Naar het oordeel van de VGP wordt in de Analyse terecht aandacht gevraagd voor de houdbaarheid van de Universele Postdienst (UPD) bij verder afnemende volumes. Daarbij dient echter niet uit het oog te worden verloren dat de UPD (nog) slechts een klein deel van de postmarkt uitmaakt. Het leeuwendeel daarvan wordt, zoals bekend, gevormd door zakelijke partijenpost. Het is daarom naar het oordeel van de VGP zaak om de continuïteit van de UPD te borgen door middel van gerichte, slimme beleidsmaatregelen, zonder dat daarmee de goede werking van de zakelijke postmarkt wordt belemmerd, laat staan ontwricht. Gelukkig bevat de Analyse verschillende ideeën die hieraan beantwoorden. Daarbij biedt de recent door de ACM goedgekeurde overname van Van Straaten Post door Sandd zicht op een volwaardig alternatief tijd-kritisch servicekader, dat het verdient om in de inventarisatie van de oplossingsrichtingen serieus te worden betrokken.

Een oplossingsrichting die de VGP minder aanspreekt, is de suggestie om de twee bestaande landelijke netwerken terug te brengen tot één collectief netwerk. Hiermee wordt de netwerkconcurrentie teniet gedaan die de zakelijke postmarkt in de afgelopen jaren juist zoveel goeds heeft gebracht. Niet alleen in de vorm van scherpe, concurrerende tarieven, maar zeker ook door een significante toename van kwaliteit, servicegerichtheid en innovatiekracht. Deze radicale beleidsoptie kwalificeert in de ogen van de VGP dan ook niet als een slimme proportionele maatregel om de houdbaarheid van de UPD te bevorderen. De VGP roept het nieuwe kabinet daarom op om de netwerkconcurrentie in stand te houden.

Gelukkig bevat de Analyse tal van aanzetten tot beleid dat wel op een uitgebalanceerde wijze recht doet aan de verschillende belangen op de postmarkt. Daarbij staat in de visie van de VGP buiten kijf dat ook (of misschien wel: juist) een verder krimpende postmarkt alleen maar gebaat is bij een gezond niveau van concurrentie, waar nodig geborgd door effectief toezicht.

Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 hebben (inmiddels 33) organisaties de krachten gebundeld. De leden van de VGP, met gezamenlijk ca. 1,1 miljard poststukken per jaar, zijn verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve belangenbehartiging, het in stand houden van de concurrentie op de postmarkt en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.

Bron: VGP